MEVZUAT / ANA STATÜ

 

 AYVACIK SULAMA BİRLİĞİ ANA STATÜSÜ

Birliğin Adı

Madde 1- Birliğin adı Ayvacık Sulama Birliğidir. Birlik, Kamu Tüzel Kişiliği’ne sahip olup, 6172 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. Birliğin merkezi Çanakkale ili Ayvacık ilçesidir.

Birliğin Maksadı

Madde 2- Birliğin maksadı; görev alanı içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelik, yönerge, talimat, rehber vb. mevzuat çerçevesinde inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün onayını almak suretiyle işlettirmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik Çevresel Etki Değerlendirme kriterlerine haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, suyun ve sulama tesislerinin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır.

Birliğin Çalışma Konuları

Madde 3- Birliğin çalışma konuları şunlardır:

a) Görev alanı içerisinde yer alan tesislerin işletme, bakım, onarım, yönetim ve yenileme hizmetlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelik, yönerge,  talimat, rehber vb. mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmak ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayını almak suretiyle yaptırmak.

b) Sulama suyunun ana, yedek ve tersiyer kanal/kanalet/hat vasıtasıyla hizmet sahasının mansap noktasına kadar akış güvenliği sağlanarak, randımanlı bir şekilde, mevcut su potansiyeline göre gerçek ihtiyaçlar nispetinde mücbir bir sebep olmadıkça talep edilen zamanda iletilmesini, dağıtılmasını ve tüm birlik üyelerine ulaştırılmasını sağlamak.

c) Devraldığı tesisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün onayını almak suretiyle geliştirmek, bu tesis ile ilgili yeni projeler yapmak veya yaptırmak.

ç) Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek.

d) Ortak tesisler için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce sarf olunan yıllık işletme ve bakım masraflarından kendi payına düşen miktarı ödemek.

e) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimat, yönerge ve rehberlerine uygun kullanmak, sistemin gereği iş ve işlemleri zamanında yapmak.

f) Sulama tesisi ve birliğin faaliyetleriyle ilgili, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği her türlü izleme ve değerlendirme çalışmasını yapmak, talep edilen istatistiki verileri, toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvime göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne sunmak.

g) Görev alanı içerisinde su miktarına bağlı olarak ekilecek bitki desenini Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği yaparak planlamak.

ğ) Görev alanı içerisinde öngörülen üretim hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere gerekli tedbirleri almak.

h) Sulama ve diğer tarımsal konularda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yaparak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak.

ı) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek.

Birliğin Görev Alanı

Madde 4- Birliğin görev alanı, devraldığı sulama tesisinin proje alanı ile sınırlı olup; Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Fatih mahallesi, Ümmühan mahallesi, Söğütlü köyü, Sazlı köyü, Büyükhusun köyü, Behram köyü, Paşaköy köyü, Korubaşı köyü, Gülpınar köyü, Taşağıl köyü, Kocaköy köyü, Yukarıköy köyü, Tuzla köyü, Babadere köyü, Kösedere köyü, Akçin köyü, Misvak köyü, Sapanca köyü, Süleymanköy köyü ile Ezine İlçesi Bahçeli köyü ve Karagömlek köyü  olmak üzere toplam yirmibir (21) adet yerleşim birimini kapsamaktadır.

Madde 5- (1) Yapılan denetimler neticesinde maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesisinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde Bakan Onayı ile bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir.

(2) Birliğin başka bir birlikle birleştirilmesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başka sulama tesislerinin de birliğe devredilmesi ve mevcut projenin geliştirilmesiyle birlik görev alanı genişleyebilir.

(3) Birlik görev alanının Bakan Olur’u ile değişmesini müteakip, Olur tarihinden itibaren bir ay içerisinde görev alanına dâhil olan yerleşim yerlerinin 4. maddeye ilave edilebilmesi için, maddede yapılması gereken değişiklik, Birlik Başkanı tarafından Bakan Olur’una sunulmak üzere DSİ Bölge Müdürüne teklif edilir.

Madde 6-  Birlik, devraldığı tesisin görev alanı dışına, su kaynağı görev alanının sulama suyu ihtiyacını karşılıyor ve artıyorsa, sulama sistemi ilave alanlara verilecek su miktarını taşıyabilecek kapasitede ise görev alanı dışında sulanmak istenen sahada meyve bahçesi vb. sabit tesis kurulmaması, tek yıllık bitki ekimi yapılması, sahanın ve kullanılan su miktarının kontrolünün sağlanması şartlarına bağlı olarak Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla bir yıl süreli su kullanım sözleşmeleri ile su verebilir.

Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler

Madde 7-  (1) Birliğe devredilebilecek görev ve hizmetler, 3’üncü maddede yer alan çalışma konuları ve devir sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde şunlardır:

a) “Genel Sulama Planlaması” kapsamında, sulama beyannamelerini toplamak, toplanan beyannamelere göre sulanacak alan ile bitki desenini öngörmek ve buna göre sulama sezonunda ihtiyaç duyulacak sulama suyu miktarını tespit etmek, mevcut su potansiyeli ile sulama suyu ihtiyacını karşılaştırarak sulama planlamasını yapmak,

b) “Su Dağıtımının Programlanması ve Uygulama" çalışmaları kapsamında, su istek kartlarını toplamak, Genel Sulama Planlamasının Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nce uygun görülmesini müteakip Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile imza altına alınacak su kullanım protokolünde görev alanına tahsis edilen sulama suyu nispetine göre su dağıtım programını hazırlamak ve bu programı suyun eşit, adil ve güvenilir bir şekilde dağıtımını esas alarak uygulamak, şebekeye alınan, kullanılan ve tahliye edilen su miktarının sürdürülebilir bir şekilde ölçülmesi ve yönetimini sağlamak,

c) Sulama sezonu öncesinde kısıtlı sulamayı gerektirecek bir durumun oluşması halinde,  Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşünü alarak gerekli tedbirleri almak ve yapılacak uygulamaları sulama sezonu öncesinde su kullanıcılarına çeşitli iletişim araçlarıyla ilan etmek,

ç) Su kullanım protokolü ile sulamaya tahsis edilen sulama suyunun, işletme ve bakım hizmeti verilen görev alanı içinde veya dışında, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün onayı dışında başka amaçlarla kullanılmasını engellemek,

d) Sulama tesisi ve mütemmim cüzlerinin, fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için “Bakım-Onarım Yönergesi”ne göre muayene ve kontrolleri yaparak bakım ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçları program dâhilinde karşılamak, neticelerini takip ve kontrol etmek,

e) Sulama sezonu içinde ortaya çıkabilecek arızaları sulamayı aksatmayacak ve su kullanıcılarını mağdur etmeyecek sürede gidermek, onarım süreci, yedek parça ve malzeme temini ile ilgili olağan dışı koşulların oluşması durumunda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün onayı ile gerekli tedbirleri almak ve su kullanıcılarını bilgilendirmek,

f) Devraldığı sorumlulukları yerine getirebilmek için işletme, bakım, onarım ve idari konularda görev yapmak üzere Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün onayı ile “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı”nda belirtilen vasıf ve tecrübedeki personeli kapsayacak şekilde birlik teşkilatını ve asgari sayı ve cinste araç, iş makinası ve ekipman parkını oluşturarak işletme düzenini kurmak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimini sağlamak,  

g) Görev alanı içinde ve yıllık su sözleşmeleri ile görev alanı dışında sulanan sahaların ve sulanan alandaki bitki deseninin tespiti için gerekli mesaha çalışmalarını yapmak,

ğ) Su kullanıcılarına suyun ulaştırılması, birliğin tüzel kişilik kazanmasından önce görev alanı içinde açılmış olan yeraltı suyu kuyuları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere sulamadan dönen fazla suyun uzaklaştırılması, birliğin sorumluluğundaki sulama tesisinin mütemmim cüzü olan servis yolları için birlikçe yapılan yönetim, bakım ve onarım, yatırım geri ödeme, finansman, personel, mal ve hizmet alım ve enerji kullanım giderleri gibi her türlü gideri karşılayacak şekilde ve sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifeyi esas alarak su kullanım hizmet bedelini belirlemek, belirlenen bu bedelin tahakkuk ve tahsilatına dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

h) İhtiyaç halinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşüyle, “İşletme, Bakım ve Yönetim Sorumluluğu Devredilen Sulama Tesislerinde Yenileme Projelerinin Uygulama ve Denetimi Yönergesi”ndeki usul ve esaslar uyarınca mevcut tesislerin yenileme ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak,

ı) Görev alanı içinde sulama tesisleri ve tamamlayıcı tesisler ile kamulaştırılarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda bulunan taşınmazlarda karşılaşılan müdahale ve kirlenmeleri, ilgili mevzuat ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tesislerinde Görülen Müdahale ve Kirlenmeler ile Bunların Önlenmesine Dair Rehber” çerçevesinde izleyerek, muhtemel gelişme ve tespitleri zamanında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

i) Görev alanı içindeki sulama tesisi ve mütemmim cüzlerinin güvenliğini ve korumasını sağlamak,

j) Her türlü kaza, boğulma vb. hususlar ile meslek hastalıkları ve iş güvenliği konusunda gerekli sağlık ve koruyucu güvenlik tedbirlerini 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak almak, 

k) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği her türlü izleme ve değerlendirme çalışmasını yapmak, talep edilen istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvime göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne sunmak,

l) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimat, yönerge ve rehberlerine uygun kullanmak, sistemin gereği iş ve işlemleri zamanında yapmak.

 

(2) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütten birlik tüzel kişiliği sorumludur.

 

Birlik Üyeliği

Madde 8- (1) Birlik görev alanı içerisinde tapuda kayıtlı arazi sahibi olmak veya arazi kiralamak suretiyle tarımsal üretimde bulunan her su kullanıcısı gerçek ve tüzel kişi, tesisten faydalanabilmek için o birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Aynı arazi üzerinde miras ortaklığı, paylı mülkiyet vb. sebeplerle birden fazla malikin bulunması halinde su kullanıcısı gerçek ya da tüzel kişilerin birliğe üyeliğinde diğer ortak ve/veya pay sahiplerinin muvafakati istenir.

Madde 9- (1) Birlik üyeliğine kayıt işlemlerini birlik başkanlığı yapar. Kayıt sırasında, her su kullanıcısı Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamak zorunda olup, her su kullanıcısına bir üyelik numarası verilerek,  aynı numara ile Noter tasdikli üye kayıt defterine işlenir.  Aynı arazi için hem mülk sahibi hem kiracı aynı anda birliğe üye olamaz.

(2) Birlik Başkanlığı, 6172 Sayılı Kanun’da değişiklikler yapan 7139 Sayılı Kanundaki düzenlemelerden önce üyelik kaydı yapılmış olan su kullanıcıları ile Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalayarak sulama sezonu öncesinde üyelik kaydı işlemlerini tamamlayacaktır.

(3) Birlik Başkanlığı, ilk üyelik kaydı sırasında su kullanıcılarından birlik görev alanındaki tapuda adına kayıtlı veya kiralayarak sulama yaptığı/yapacağı arazisinin her bir dekarı için bir defaya mahsus olmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen katılım payını tahsil eder. Katılım payları tahsil edilen su kullanıcılarına üye kimliği, imzalı ve kaşeli para makbuzu verilir. Katılım payının tahsilinde aşağıdaki hususlar gözetilir:

a) Su kullanıcısı tarafından üyelik kaydının yapıldığı yıldan sonra yeni bir arazi edinilmesi ve/veya başka bir arazinin kiralanması halinde yeni mülk edinilen veya kiralanan arazi için daha önceden katılım payı ödenmemişse, arazinin her bir dekarı için ilave katılım payı alınır.

b) Katılım payı ödenmiş arazinin miras ya da satış yoluyla el değiştirmesi durumunda arazinin yeni mülk sahibinin su kullanıcısı vasfı sebebiyle birliğe yeni üyeliği durumunda tekrar katılım payı alınmaz, yeni üyenin Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalaması suretiyle üyelik işlemi tamamlanır.

c) Daha önce tapuda adına kayıtlı arazisi olan su kullanıcısı katılım payını ödeyerek birliğe üye olmuş ise arazisini kiraya vermesi halinde birliğe üyelik sona erer. Kiracısı, Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamak suretiyle söz konusu arazi için katılım payı ödemeden üyelik işlemini tamamlar.

ç) Arazi sahibi birliğe daha önce üye olmamış ise kiracısı katılım payı ödemek ve Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamak zorundadır. Ancak, kira sözleşmesinin sona ermesi halinde kiracının üyeliği sona erer ve katılım payı iade edilmez. Aynı su kullanıcısı tarafından başka bir arazinin kiralanması halinde ise arazi sahibi tarafından ödenmemiş olması kaydıyla yeni kiralanan arazinin her bir dekarı için katılım payı ödenir.

Madde 10-  Birliğin tüzel kişiliği altında başka birlikler birleştirildiğinde, birleştirme öncesi birliğe üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, birleşmeden sonra da Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesi'nin imzalanması ile devam eder. Bu durumdaki sulama yaptıkları ve/veya yapacakları araziler için daha önce katılım payı ödememiş olduğu tespit edilen üyelerden katılım payı tahsil edilir.

Madde 11- Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri bu vasfı kaybettikleri tarih itibarıyla Birlik Başkanlığınca tüm borç ve ödemelerinin tamamı tahsil edilerek resen sonlandırılır. Üyeliğin sona erdirilmesini müteakip Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesi geçerliliğini yitirir. Üyeliğin sona ermesi durumunda katılım payı iade edilmez.

Madde 12- Birlik üyelerinin hakları şunlardır:

(1) Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamak ve sözleşmedeki yer alan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, birlik görev alanı dâhilindeki sulama tesisinin sağladığı hizmetten faydalanmak.

(2) Birlik başkanlığından birlik faaliyetleri ile ilgili bilgi istemek.

(3) Su kullanım hizmet bedeli tahakkukuna esas mesaha ve tahakkuk cetvellerine ilan edilerek askıya çıkarıldığı süreler içinde birlik başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilmek.

Madde 13- Birlik üyelerinin yükümlülükleri şunlardır:

(1) Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamak ve sözleşmedeki yer alan aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek:

a) Her yıl 15 Mart’a kadar sulama beyannamesini doldurup, sulama beyannamesi ile birlikte sulama yapılacak parselin; mal sahibi ise tapusunun bir örneğini ilk seferde, kiracı ise; mal sahibi veya kanuni temsilcisi ile kiralayan arasında akdedilen kira sözleşmesinin bir örneğini, mal sahibi ve kiracının kimlik fotokopilerini birliğin sorumlu birimine vermek.

b) Sulayacağı parselleri ve ekim alanlarını tapu kayıtlarına uygun ve eksiksiz beyan etmek.

c) Vermiş olduğu beyanlarda bir değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliği sulama sezonu başlamadan önce, beyannameyi verdiği birime bildirmek.

ç) Her su talebinde ayrı ayrı olmak üzere, sulayacağı parsel, sulanacak bitki çeşidi, su istenilen gün, sulanacak parselin büyüklüğü, su alınacak kanal/boru hattı, priz, hidrant bilgilerini kapsayan Su İstek Kartını doldurmak ve uygulamadan önce, birlik görevlilerine, daha önceden duyurulacak zamanda iletmek.

d) Sulama sezonu içinde yapılacak olan su dağıtım programlarına ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün veya Birliğin mücbir sebeplerle yapacağı kısıtlama ve su kesintisine uymak.

e) Kapalı sulama şebekelerinde sulama tesisinden faydalanabilmesi için, hidrant (su alma yapısı) çıkışından itibaren hizmet alan parsellere (tarla başına) suyu ileten parsel ortak iletim hattının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesis edildiği durumda; tarla başındaki vanalı çıkıştan sonra sulama tesisinin gerektirdiği tarla içi sulama sistemlerini (laterallar, yağmurlama elemanları vb.) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü proje çerçevesinde tesis etmek veya ettirmek; parsel ortak iletim hattının tesis edilmediği durumda ise Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği hidranttaki çoklu su alma ağzından itibaren parsel iletim hattı ve sulama tesisinin gerektirdiği tarla içi sulama sistemlerini (laterallar, yağmurlama elemanları vb.) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü proje çerçevesinde tesis etmek veya ettirmek.

f) Suyun tasarruflu ve etkin kullanımını temin etmek maksadıyla, tarla başındaki vanalı çıkışa/çoklu su alma ağzından sonra kendi tarlasına giden boru hattın başına birliğin uygun gördüğü sulama vanası ve sayacını takmak veya taktırmak.

g) Sulanan parseldeki bitkinin sulama suyu ihtiyacından daha fazla su kullanmamak.

ğ) Birlik tarafından su yetersizliğine bağlı olarak yapılan ekim planlamasına uymak ve münavebe programlarına katılmak.

h) Faydalandığı sulama tesisinin işletme, bakım ve onarım ile diğer yönetim giderlerinin karşılığı olarak kendisine tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini kendisine bildirilen/ilan edilen ödeme dönemlerinde ödemek.

ı) Arazisi üzerinde yer alan sulama tesisini korumak, kişisel kusurlarından dolayı meydana gelen zararları gidermek, aksi takdirde bu zararları gidermek için birliğin yapacağı her türlü harcamayı birliğe ödemek.

i) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler ile kullanılan her türlü ekipman ve teçhizata zarar vermemek, zarar verilmesi durumunda bu zararı tazmin etmek.

j) Birliğin çalışma konuları ile ilgili olarak istediği her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak vermek.

k) Birliğin sorumluluğunda olan tesisler üzerinde yapılan işletme, bakım ve onarım çalışmaları için Birlik görevlilerine ve tarla içi sulama sisteminin tesisi için komşu parsellerdeki çiftçilere geçiş ve arazisine giriş izni vermek.

(2)  Birlik Ana Statüsü’ne aykırı davranmamak.

Birlik Başkanlığı ile Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 14- (1) Başkanlık, başkan ve başkanlık hizmetlerini yürütecek diğer personelden oluşur.

(2) Başkan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Bakan tarafından kamu personeli arasından dört yıla kadar görevlendirilir. Süresi sona eren Başkanın yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

(3) 7139 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde birlik başkanlarının görevlendirmesi yapılır. Bu görevlendirmeler yapılıncaya kadar, mevcut birlik başkanlarının görevleri mevcut mali haklarıyla devam eder.

(4) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanun, birlik ana statüsü ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak, Birliği temsil etmek ve yönetmek,

b) Birliğe üye kaydını yapmak ve yeni üyeler ile daha önceden üye olan su kullanıcılarına Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalatmak,

c) Sulama tesisinden beklenen faydaya ve öngörülen işletme hedeflerine ulaşmayı sağlayabilmek için “Devir Sözleşmesi”, “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı”, “Planlı Su Dağıtım Rehberi”, “Bakım Onarım Yönergesi”, “Sulama Sistemlerinde Yabancı Otlarla Savaşım Yönergesi” ve “Tesislere Özel Hazırlanmış Kullanma Talimatları”na göre işletme düzenini kurmak, bunun için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün iznini ve onayını aldıktan sonra gerekli araç, iş makinesi ve ekipmanı temin etmek ve birlik ana statüsünde belirtilen vasıflarda yeterli sayıda personeli istihdam ederek birlik teşkilatını oluşturmak,

ç) Sulama suyunun akış güvenliğini sağlayarak görev alanının mansap noktasına kadar randımanlı bir şekilde, ihtiyaç duyulan miktarda ve talep edilen zamanda iletilmesini, dağıtılmasını ve su kullanıcısına ulaştırılmasını sağlamak,

d) Birlik teşkilatı ile sulama sezonu öncesi, sırasında ve sonunda olmak üzere gerekli kontrolleri sürekli yaparak tesisin çalışır halde olmasını sağlamak,

e) Tesisteki terfi merkezlerinin çalışma süresini, zamanını, verimliliğini dikkate alarak ekonomik kullanımını sağlamak,  

f) Her yıl, sulama sezonu öncesinde en geç 15 Mart tarihine kadar görev alanındaki birlik üyelerinin tamamından “Sulama Beyannameleri”ni toplamak ve bu beyannamelere göre en geç Nisan ayının 1’inci haftasına kadar Genel Sulama Planlamasını hazırlayarak Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün onayını almak ve onayı müteakiben Genel Sulama Planlamasında sulama sezonu için öngörülen sulama suyu ihtiyacının, su kaynağının durumu ile karşılaştırılması sonucunda, kaynaktan sulamaya tahsis edilecek su miktarının belirlendiği su kullanım protokolünü imzalamak,

g) Devraldığı tesisin görev alanı dışına, su kaynağı görev alanının sulama suyu ihtiyacını karşılıyor ve artıyorsa, sulama sistemi ilave alanlara verilecek su miktarını taşıyabilecek kapasitede ise görev alanı dışında sulanmak istenen sahada meyve bahçesi vb. sabit tesis kurulmaması, tek yıllık bitki ekimi yapılması, sahanın ve kullanılan su miktarının kontrolünün sağlanması şartlarına bağlı olarak Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla bir yıl süreli su kullanım sözleşmeleri ile su verebilmek,

ğ) Sulama sezonu öncesinde kısıtlı sulamayı gerektirecek bir durumun oluşması halinde, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile gerekli tedbirleri almak ve yapılacak uygulamaları sulama sezonu öncesinde su kullanıcılarına çeşitli iletişim araçlarıyla ilan etmek,

h) Su kullanım protokolü ile sulamaya tahsis edilen sulama suyunun işletme ve bakım hizmeti verilen görev alanı içinde veya dışında başka amaçlarla kullanılmasını engellemek,

ı) Görev alanı içerisinde kalan tüm su kullanıcılarından su istek kartlarını toplayarak su kullanım protokolünde görev alanına tahsis edilen sulama suyu nispetinde ve “Planlı Su Dağıtım Rehberi” uyarınca su dağıtım programını hazırlamak, çiftçilere duyurulmasını sağlamak,

i) Su dağıtım programını, suyun eşit, adil ve güvenilir bir şekilde dağıtımını esas alarak ve şebekeye alınan, tahliye edilen ve sulama sahasında fiilen kullanılan su miktarının ölçülmesini sağlayarak uygulamak, ölçüm verilerinin takip edilmesini sağlamak,

j) Sulama tesisi ve mütemmim cüzlerinin fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için “Bakım Onarım Yönergesi” ne göre bakım ve onarım gereksinimlerini belirlemek ve program dâhilinde karşılamak,

k) Sulama sezonu içinde sulamayı aksatacak şekilde ortaya çıkabilecek arızaların birlik imkânları ile giderilmesi durumunda en fazla 3 iş günü içerisinde, doğrudan temin veya ihale yoluyla, mal veya hizmet alımını gerektirmesi durumunda ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen asgari sürelerde giderilmesini sağlamak, onarım süreci, yedek parça ve malzemenin temini ile ilgili olağan dışı koşulların oluşması durumunda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün takip ve kontrolünde arızanın giderilmesini sağlamak,

l) Birliğin uygulayacağı yıllık su kullanım hizmet bedellerini, sulama birliklerince su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde asgari değer olarak alınan ve Bakan tarafından onaylanan tarifeyi esas alarak belirlemek ve onay için Devlet Su İşleri Bölge Müdürüne sunmak,

m) Bütçe teklifini ve çalışma programını Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne sunmak, bütçeyi uygulamak ve kesin hesabını yapmak,

n) İhtiyaç halinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşüyle, İşletme, Bakım ve Yönetim Sorumluluğu Devredilen Sulama Tesislerinde Yenileme Projelerinin Uygulama ve Denetimi Yönergesi”ndeki usul ve esaslar uyarınca mevcut tesislerin, yenileme ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak,

o) Birlik bütçesinin tahsilat ve ödemeleri ile harcama kalemleri arasında aktarma yapmak, diğer işletme ve personel giderleri payından ihtiyaç duyulması halinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayı ile bakım, onarım, yenileme ve genişletme işlerinde kullanmak, her hangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda bu yetkilerini Başkan vekiline devretmek.

ö) Katılım paylarını, su kullanım hizmet bedeli ve para cezalarını tahsil etmek, birliğin alacaklarının takibini zamanında yapmak, vadesi geçmiş alacakların genel hükümlere göre tahsil edilmesi için borçlara ait icra işlemlerini genel hükümlere göre gerekli işlemleri başlatmak.

p) (ö) bendine göre tahsil edilen tutarların, cazibeli sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 30’unu, terfili sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 15’ini, yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım işlerinde kullanmak; devralınan sulama tesisinin bir bölümünün cazibeli, bir bölümünün pompajlı olması durumunda, cazibeli ve pompajlı alanı göz önüne alarak yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım payını % 15 ila % 30 arasında belirleyip uygulamak.

r) Tamamen ya da kısmen terfili sulama tesislerini devralan birliklerde, (p) bendinde belirtilen paylar dışında kalmak ve bir önceki yıl sulamada kullanılan toplam enerji bedelinden aşağı olmamak kaydıyla, bütçede uygulama yılı içinde kullanılacak enerji bedelinin ödenmesini sağlayacak ödeneği tefrik etmek.

s) Birlik adına yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek, satın alma, işletme, bakım ve onarım hizmetleri ve yeni tesis ya da yenileme çalışmaları ile diğer işlerin bir komisyon marifetiyle ihaleyle üçüncü kişilere yaptırılmasına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün onayıyla borç kullanımına karar vermek,

ş) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirmek,

t) Birliğin taşınır ve taşınmaz varlığını yönetmek,

u) Herhangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda Devlet Su İşleri Bölge Müdürü’nün Onayı ile birlik teşkilatından en az lisans düzeyinde eğitime sahip personele öncelik tanıyarak bir personeli başkan vekili olarak tayin etmek,

ü) Bakanlık, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde düzenlenecek raporlardaki bulgulara göre iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak eylem planını hazırlayarak Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayına sunmak, onayı müteakiben plandaki takvime göre uygulamak,

v) Görev alanı içinde sulama tesisleri ve tamamlayıcı tesisler ile kamulaştırılarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tasarrufunda bulunan taşınmazlarda karşılaşılan müdahale ve kirlenmeleri, ilgili mevzuat ve “DSİ Tesislerinde Görülen Müdahale ve Kirlenmeler ile Bunların Önlenmesine Dair Rehber” çerçevesinde izleyerek, muhtemel gelişme ve tespitleri zamanında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek,

y) Görev alanı içindeki sulama tesisi ve mütemmim cüzlerinin güvenliğini ve korumasını sağlamak,

z) Her türlü kaza, boğulma vb. hususlar ile meslek hastalıkları ve iş güvenliği konusunda gerekli sağlık ve koruyucu güvenlik tedbirlerini 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak almak, 

aa) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği her türlü izleme ve değerlendirme çalışmasını yapmak, talep edilen istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen takvime göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne sunmak,

ab) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimat, yönerge ve rehberlerine uygun kullanmak, sistemin gereği iş ve işlemleri zamanında yapmak,

 

(5) Başkan vekili başkanın bulunmadığı raporlu, izinli veya zorunlu olarak görev mahalli dışında bulunduğu durumlarda görev yapar.

 

(6) Birlik Başkanlığının boşalması;

(a)  Ölüm, istifa ve görevini sürdürmesine engel bir hastalık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

(b) Kamu hizmetlerinden kısıtlanması veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olması,

(c)  Kamu görevlisi vasfının sona ermesi,

hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Birlik Başkanı sıfatı kendiliğinden sona erer. Bu şekilde Birlik Başkanı sıfatı kendiliğinden sona erenler bir kez daha Birlik Başkanı olarak görevlendirilmezler.

(ç) Birlik Başkanının, birliği uygun şekilde yönetmemesi veya Kanun ile Birlik Ana Statüsündeki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek başarısızlığına istinaden,  Bakan tarafından doğrudan veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne uygun görüşle birlikte teklifi durumunda Genel Müdürlük Makamının uygun görüşü ile Bakan onayını müteakip mali ve cezai sorumlulukları devam etmekle birlikte Birlik Başkanlığı görevine son verilebilir. Bu şekilde görevine son verilen birlik başkanları bir kez daha Birlik Başkanı olarak görevlendirilmez.

(d) Kamu görevlisi Birlik Başkanı; başkanlık sıfatının kendiliğinden sona ermesi veya birlik başkanlığı görevine son verilmesi halinde, kamu görevlisi olarak çalışmasına engel bir durum olmadığı takdirde aylıklı izinli sayıldığı kurumundaki görevine geri döner.

(e) Birlik Başkanının; başkanlık sıfatının kendiliğinden sona ermesi veya görevine son verilmesi halinde, DSİ Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile kamu personeli arasından dört yıla kadar yeni başkan görevlendirilir.

(f) Herhangi bir sebeple birlik başkanlığı görevinden ayrılması gereken Birlik Başkanı, yeni görevlendirilen Birlik Başkanı’na devir teslim yapmadan görevinden ayrılamaz. Hastalık, ölüm ve tutuklanma gibi sebeplerden dolayı veya devir teslimden kaçınma hallerinde, görevden ayrılan başkanın yerine gelen Birlik Başkanı’nın başkanlığında Birlik Müdürü ve Birlik Saymanından oluşacak bir komisyon eliyle devir vermeyen veya veremeyen Birlik Başkanı varmış gibi ayrıntılı devir cetveli düzenlenerek devir işlemi tamamlanır.  

Huzur Hakkı Ve İzin Hakkı

Madde 15- (1) Birliğe, Bakan tarafından kamu personeli arasından görevlendirilen Başkanlar, görevlendirme süresince kurumundan aylıklı izinli sayılır ve kadrosuna bağlı olarak ödenen her türlü aylık, mali ve sosyal haklarının kurumu tarafından ödenmesine devam olunur.  Bu şekilde görevlendirilenlere, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, sulama birliği hizmet alanı 1.000 hektara kadar olanlar için 10.000 gösterge rakamının, 1.000 hektar dâhil 10.000 hektara kadar olanlar için 15.000 gösterge rakamının ve 10.000 hektar ve fazla olanlar için 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay huzur hakkı ödenir. Birden fazla birlikte görevlendirilen Başkana huzur hakkı ödenirken toplam görev alanı esas alınır, her birlik, görev alanı oranında Birlik Başkanına huzur hakkı öder. Huzur hakkı ödemeleri aylık olarak ve görev tamamlanınca yapılır.

(2) Birlik Başkanına ödenecek huzur hakkı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında zorunlu sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmez ve bunlara ödenen huzur hakkı tutarları prime esas kazanca dâhil edilmez.

(3) Birlik başkanına fiilen birlik görev alanı içerisinde gezici görev yaptıkları günler için, almakta oldukları aylık / kadro derecelerine göre, 6245 Sayılı Harcırah Kanun’unun hükümlerine göre müstahak oldukları yurt içi gündeliklerinin üçte biri, günlük Seyyar Görev tazminatı olarak Birlik bütçesinden ödenir.

(4) Birlik başkanı görevi gereği görev alanını terk edeceği durumların öncesinde DSİ Bölge Müdürüne bilgi verir.

(5) Birlik Başkanı yıllık izinlerini ilgili Bölge Müdürü’nün onayı ile kullanabilir.

(6)  Birlik Başkanı hastalığı süresince, hastalığın resmi sağlık kuruluşlarınca belgelenmesi durumunda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bilgi verilmesi şartıyla mazeretli olarak izinli sayılır.

(7)  Birlik Başkanının üç ay veya daha fazla süreyle iş başına gelemeyeceğinin belgelenmesi halinde takip eden aydan itibaren başlamak kaydıyla Başkana ödenecek olan huzur hakkı başkan vekiline ödenir. Aynı anda hem başkana hem başkan vekiline huzur hakkı ödenemez.

Birlik Teşkilâtı

Madde 16- (1) Birlik teşkilâtı; Birlik Müdürü, İşletme ve Bakım Birimi ile İdari ve Malî İşler Biriminden oluşur. Birlik Başkanı, Kanun, Birlik Ana Statüsü, Devir sözleşmesi ile “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı” ve “Bakım Onarım Yönergesi”nin belirlediği esaslar dâhilinde birliğe devredilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, 6172 Sayılı Kanun ve Çerçeve Ana Statüde yer alan sınır ve şartlar dâhilinde, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak birlik teşkilatını oluşturmak zorundadır.

(a) Birlik Müdürü: Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini, İşletme ve Bakım, İdari ve Malî İşler birimlerinin çalışma programlarının hazırlanmasını, birimler arasındaki koordinasyonu ve Birlik Başkanın bir yönerge ile devredeceği diğer işlerin yapılmasını sağlar. Birlik müdürünün sulama planlaması ve işletmeciliği, bitki su tüketimi, sulama tesislerinin bakım onarım hizmetleri konusunda temel eğitimin verildiği fakülte veya yüksekokul mezunu olması zorunludur.

(b) İşletme ve Bakım Birimi: Birliğin işletme, bakım, onarım ve yönetiminden sorumlu olduğu sulama tesislerinin en verimli ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesini sağlamak üzere işletme, bakım, onarım, makine, teçhizat konularında görev yapmak üzere “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı” uyarınca istihdam edilmiş yeterli sayıda personelden oluşur. Bu birim tesisin özelliklerine göre “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı”na uygun, yeterli sayıda ve vasıfta mühendis, işletme teknisyeni, su dağıtım teknisyeni, inşaat teknisyeni, elektrik ve makine teknisyeni, bekçi ve/veya koruma görevlisi,  operatör, şoför, CTP/HDPE ustası, kaynak ustası, amele gibi pozisyonlardaki personeli kapsar.

(c) İdari ve Malî İşler Birimi: Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini sağlayacak yazışmaların, arşivleme… vb. hizmetlerin yapılmasını, birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakın düzenlenmesini, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması, birlik personelinin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu birim, bir saymanın yanı sıra, tahsildar, veznedar, mutemet, büro ve yazı işleri görevlisi ve hizmetli pozisyonlardaki yeterli sayıda ve vasıfta personeli kapsar. İdari ve malî işler biriminden birlik saymanı sorumlu olup, saymanın ekonomi ve/veya muhasebe alanında eğitim almış olması zorunludur.

ç) Birlik birleştirme işlemine tabi olduğunda birleşmeye dâhil edilen sulama birliklerinin birlik müdürleri ve saymanlarının içinden hangisinin birlik müdürü ve sayman olacağına Birlik Başkanı tarafından karar verilir.

Birlik Personelinin İstihdamı

Madde 17- (1) Birlik, 6172 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 7139 Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut daimi personel sayısını aşacak şekilde daimi personel istihdam edemez. Bu sınır içerisinde daimi personel ile ihtiyacı karşılayacak şekilde geçici personel istihdamı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün izni ve onayına bağlı olarak Birlik Başkanı tarafından gerçekleştirilir.

 (2) 7139 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hiç daimi personeli bulunmayan birlikler öncelikle birlik müdürü ve saymanı olacak şekilde Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün izni ve onayı ile belirlenecek sayıda daimi personel istihdam edebilir.  

(3) Birlik görev alanının mevut görev alanı dâhilindeki sulama projelerinin geliştirilmesi veya yeni işletmeye açılan bir sulama tesisi sulama sahasının dâhil edilmesiyle genişlemesi durumunda, birlik başkanı tarafından Bölge Müdürünün izni ve Onay’ı ile Birliğin bütçe imkânları gözetilerek belirlenecek sayıda ve vasıfta daimi veya geçici personel istihdam edilebilir.

(4) Birlikte istihdam edilecek personele, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. İşe alınmaları, özlük ve sosyal hakları aynı mevzuata tabidir.

(5) Birlik müdürü ve saymanının iş akitlerinin sona erdirilebilmesi ve bulundukları görev/pozisyonlarının değiştirilebilmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün uygun görüşünün alınması gerekir.

(6) Devlet Su İşleri Bölge Müdürü, Birlik Başkanından, yapılan denetimler sonucu denetim raporu ile görevlerini 6172 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereği gibi yapmadıkları veya kusurlu oldukları tespit edilen birlik müdürü ve birlik saymanının görevlerine son verilmesini isteyebilir. İş Kanunu hükümlerine göre özlük haklarıyla ilgili her türlü sorumluluk birlik tarafından yerine getirilir.

(7) 6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birliklerde sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, mevcut statüleri ile istihdam edilmeye devam olunur. Birlikler, 6172 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut statüleri devam edenler dışında yeni sözleşmeli personel istihdam edemezler.

(8) Birlikler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabidir.

Birliğin Gelirleri

Madde 18- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Katılım payı,

b) Su kullanım hizmet bedeli,

c) Her türlü yardım ve bağışlar,

ç) İdari para cezaları,

d) Alım, satım, kira, faiz ve benzerlerinden doğan gelirler,

e) Diğer gelirler.

(2) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, birlik hizmetinin karşılığı olarak veya birlik hizmetleri ile ilişkilendirerek bağış ve yardım toplayamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapamaz.

Birlik Gelirlerinin Takip Ve Tahsili Usulü

Madde 19- (1) Birlik gelirlerinin tahsilâtında, mevcut mevzuat ve “Sulama Birlikleri Bütçe Rehberi”, “Sulama Birlikleri Muhasebe Rehberi” ve ekindeki  “Muhasebe Formları” esas alınarak Birlik Başkanlığınca belirlenen yöntem ve süreler doğrultusunda, birlik tarafından tasdik edilmiş formlar ve makbuzlar kullanılır.

(2) Birliğe ödemelerini belirlenen süre içinde yapmayan su kullanıcıları hakkında alacak takibi, genel hükümlere göre yapılır.

(3) Birlik Başkanı birliğin gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan ayrıca gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Denetimler neticesinde, kasıt, kusur veya ihmalden dolayı Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmadığı, tespit edilen Birlik Başkanı, kendi döneminde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.

(4) Birlik Başkanı,  devlet tarafından yapılacak destekleme ödemesi almaya hak kazanan ve vadesi geldiği halde ödenmeyen su kullanım hizmet bedeli borcu bulunan çiftçilerin borcunun, destekleme ödemesinden kesilerek mahsup edilmesine dair iş ve işlemleri, DSİ Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirir.

Birliğin Giderleri

Madde 20- (1) Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b) Birlik personeline ödenen aylık, ücret ve harcırah ücretler ile Birlik Başkanına ödenen huzur hakkı ve yolluklar,

c) Hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

ç) Ortak tesislere yapılan yıllık işletme ve bakım masraflarından birlik payına düşen ödemeler,

d) Gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler

e) Birliğin hizmet binalarının ve tesislerinin, araç, iş makinası ve ekipmanları ile diğer gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

f) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

g) Dava takip ve icra giderleri,

ğ) Avukatlık ve danışmanlık ücretleri,

h) İlam ve sözleşmelere dayanan harcamalar ve borçlar,

ı) Yatırım ve proje giderleri,

i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

j) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

k) Diğer giderler.

 

(2) Birlik Başkanına, birlik bütçesinden, birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler kapsamında, başkanlığını yürüttüğü birliğin bulunduğu ilde ikamet etmek koşuluyla, aylık olarak, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün merkezinin bulunduğu il ve ilçe için kaloriferli, elektrik, su ve doğalgaz sayaçları ayrılmış, merkezi ısıtmayla ısınan ve yakıtı Kurum tarafından tedarik edilen 120 m2 lik kamu konutlarına alınan lojman kira bedeli kadar konut kira desteği ödenir. Birlik Başkanının hâlihazırda kamu konutlarından yararlanıyor olması durumunda da kira desteği aynı şekilde ödenir. Birden fazla birliğe başkan olarak görevlendirilen birlik başkanının bu birliklerden birinin bulunduğu ilde ikamet etmesi koşulu aranır ve her birlik konut kira desteğini, görev alanı oranında öder. 

 

(3) Birlik başkanına birlik görev alanının bulunduğu il sınırları dışında ikamet etmesi durumunda konut kira desteği ödenmez. Ancak, birlik bütçesinden, birlik görev alanına gittiği gün kadar harcırah ödenir.   Birlik başkanının bu şekilde alacağı aylık harcırah tutarının toplamı, ikinci fıkrada belirtilen aylık konut kira desteği tutarını geçemez.

(4) Birlik, kişi veya kurum/kuruluşlara bağış yapamaz.

 

 

Birlik Bütçesi

Madde 21- (1) Bütçe, birliğin çalışma programına uygun olarak,  mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Mali yıl takvim yılıdır.

(2) Gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına bütçe ile izin verilir. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

(3)  Birlik, devraldığı tesislerin işletme, bakım, onarım ve yönetimi için su kullanıcılarına tahakkuk ve tahsil ettiği ücretlerle, yine bu maksatla her ne ad altında olursa olsun toplanan su kullanım hizmet bedeli, ceza, bağış ve diğer gelirlerin tamamını, işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu devralınan tesis için sarf eder.

(4) Birlik, devraldığı tesislerin işletme, bakım, onarım ve yönetimi ile ilgili çalışmalarında kâr gayesi güdemez.

Bütçenin Hazırlanması

Madde 22- (1) Bütçelerde gelir gider denkliğinin sağlanması esastır.

(2) Birlik bütçesi “Sulama Birlikleri Bütçesi Rehberi’ndeki ekonomik sınıflandırmalar ve bu sınıflandırma altında yapılan açıklamalar esas alınarak Birlik Başkanı tarafından hazırlanır.

(3) Bütçe, birliklerin plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

(4) Birlikler bütçe ve muhasebe kayıtlarını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemi programındaki ilgili modüllerde talimat, yönerge ve rehberlere uygun olarak tutmak ve tüm iş ve işlemleri bu program üzerinden yapmakla yükümlüdür.

(5) Birlik Başkanının, Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayına sunacağı bütçe tasarısında “Devir Sözleşmesi”, “Sulama Tesisleri İşletme Talimatı” ve “Bakım-Onarım Yönergesi”nin ilgili hükümleri gereğince Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Birlik temsilcilerinden oluşan muayene heyeti tarafından hazırlanan muayene raporunda belirtilen bakım-onarım çalışmalarının zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlayacak yeterlilikte ödenek bulunması zorunludur. 

(6)  Bütçede, tahsil edilecek katılım payları, su kullanım hizmet bedelleri ve para cezalarının cazibeli sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 30’u, terfili sulama tesislerini devralan birliklerde en az % 15’i, devralınan sulama tesisinin bir bölümünün cazibeli, bir bölümünün terfili olması durumunda ise cazibeli ve terfili alan göz önüne alınarak % 15 ile 30’u arasında yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım payı olarak ayrılır. Ayrılan pay hiçbir şekilde maksadı dışında kullanılamaz. Yılı içinde kullanılmayan bu pay aynı amaçla kullanılmak üzere bir sonraki yıla devredilir.

(7) Tamamen ya da kısmen terfili sulama tesislerini devralan birliklerde, yatırım geri ödemeleri ile bakım ve onarım payı dışında kalmak ve bir önceki yıl sulamada kullanılan toplam enerji bedelinden aşağı olmamak kaydıyla, bütçede uygulama yılı içinde kullanılacak enerji bedelinin ödenmesini sağlayacak ödenek tefrik edilir.

(8) Bütçede öngörülen birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir.

(9) Birlikçe yapılan borçlanma tutarı ve borç anapara ödemeleri, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin ilgili hesaplarda izlenir. Ancak borçlanma giderleri, faiz ödemeleri ve faiz gelirleri bütçe gelir ve gider hesaplarında izlenir.

(10) Birliğin borç stok tutarı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün izni alınmak suretiyle yapılan büyük çaplı yenileme işleri borçlanmaları hariç, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamaz. Birlik borçları yapılandırılmış ise yılı borcu, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamaz.

(11) Bir mali yıl içinde tahakkuk eden gelirler ve tahsilat o yıl bütçesinin gelirlerini oluşturur. Ancak tahakkuk ettiği halde yılı içinde tahsil olunmayan miktarlar tahsil edildiği yıl bütçesine gelir yazılır.

Bütçenin Kabulü, Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 23- (1) Birlik Başkanı, hazırladığı bütçe tasarısını, Birliğin uygulayacağı yıllık su kullanım hizmet bedeli cetveliyle birlikte her yıl en geç Aralık ayının ilk iş günü Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayına sunar.

(2) Bütçeye, son üç yılın gerçekleşen ayrıntılı harcama programları, finansman programları ve kesin hesabı eklenir.

 

(3) Devlet Su İşleri Bölge Müdürü bütçeyi on beş gün içinde onaylayarak ya da bütçede uygun görmediği unsurları belirterek, yeniden düzenlenmesi istemiyle Birlik Başkanına gönderir.

 

(4) Birlik Başkanı, bütçe tasarısının iade edildiği günden itibaren yedi gün içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürü tarafından belirtilen hususlar doğrultusunda bütçede gerekli düzenlemeleri yapar ve onaylanmak üzere tekrar Devlet Su İşleri Bölge Müdürüne sunar.

 

(5) Gerekli düzenlemeler yapılarak kendisine ikinci defa gelen bütçeyi Devlet Su İşleri Bölge Müdürü üç gün içinde onaylar ya da gerekçesiyle birlikte onaylanmayan bütçeyi Birlik Başkanına iade eder.

 

(6) Bütçenin ikinci defa Devlet Su İşleri Bölge Müdürü'nce onaylanmaması durumunda 26'ncı madde hükümleri uygulanır.

 

(7) Onaylanmayan bütçe yürürlüğe girip uygulanamaz. Onaylanmadığı halde bütçe uygulaması yapan harcama yetkilisi şahsen sorumlu olur.

 

(8) Bütçe,  Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayı ile malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

(9) Bütçe hazırlık ve kabul takvimine uyulmaması ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürü tarafından birlik bütçesinin onaylanmaması halinde, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü söz konusu birliğin denetiminin yapılmasını talep edebilir.

 

Harcama Yetkilisi

Madde 24- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini herhangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda başkan vekiline devredebilir. Ancak Birlik Başkanının, birlik bütçesinin tahsilat ve ödeme amirliğini yapma yetkisini devretmesi yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kesin Hesap

Madde 25- (1) Sulama birliğinin bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Sulama Birlikleri Muhasebe Rehberi” ne göre yürütülür. Birlik Başkanlığı bu kayıt ve işlemleri aynı zamanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerinde talimat, yönerge ve rehberlere uygun olarak tutmak ve tüm iş ve işlemleri bu program üzerinden de yapmakla yükümlüdür.

(2) Birliğin her yıl bütçesinin kesin hesabı, Birlik Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Şubat ayının ilk haftası içinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürüne sunulur.

(3) Devlet Su İşleri Bölge Müdürü kesin hesabın iletildiği tarihi müteakip 10 gün içerisinde karara bağlanmak üzere varsa düzeltilmesi gereken hususları gerekçeleriyle birlikte Birlik Başkanına iletir. Birlik Başkanı gerekli düzeltmeleri yaparak kesin hesabı karara bağlar. Karara bağlanan kesin hesabın bir sureti Birlik Başkanlığı tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürüne yazılı olarak gönderilir.

(4) Kesin hesabın karara bağlanması esnasında konusu suç teşkil eden hususlar var ise Birlik Başkanı ve/veya Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce yetkili mercilere iletilir.

Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı

Madde 26- Devlet Su İşleri Bölge Müdürü tarafından onaylanmaması ve/veya mücbir sebeple yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleşmesine kadar, geçen yıl bütçesi uygulanır. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.

Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

Madde 27- Birlik Başkanı tarafından, devralınan sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarımıyla ilgili işler, Bölge Müdürünün onayıyla yıllara sâri olarak ihale yoluyla üçüncü şahıslara yaptırılabilir. Ancak, Sözleşme Süresi Birlik Başkanının görev süresini geçemez.

Birliğin Tutacağı Defter Ve Kayıtlar

Madde 28- (1) Birlik tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile kullanılacak form ve makbuzlar için, mevcut mevzuat hükümleri ile birlikte  “Sulama Birlikleri Bütçe Rehberi”, “Sulama Birlikleri Muhasebe Rehberi” ve ekleri esas alınır.

(2) Birlik Başkanlığı tarafından;

a) Birlik Başkanlığı Karar Defteri

b) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri

c) Su Kullanıcısı ve Birlik Üye Kayıt Defteri

ç) Defteri Kebir

d) Yevmiye Defteri

e) Kasa Defteri

f) Demirbaş Defteri

g) Sulama işletmeciliği ile ilgili olarak devreden kuruluşun bildireceği kayıt ve defterlerinin tutulması gerekmektedir.

(3) Birlik, devraldığı işletme, bakım ve onarım sorumluluğunu yerine getirmek için düzenleyeceği ve/veya kullanacağı tüm belge, cetvel, kayıt ve benzeri dokümanları yukarıdaki defterlerle birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sistemlerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talimat, yönerge ve rehberlerine uygun olarak düzenlemek, tutmak ve tüm iş ve işlemleri bu program üzerinden yapmakla yükümlüdür.

(4) Defterler yıl bitiminde son sayfası tasdiklenerek kapatılır.

 

Birliğin Denetimi

Madde 29– (1) Birliklerin denetimi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından yapılır.

(a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından yapılan denetim, Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren “Sulama Birlikleri Denetim Yönergesi”ndeki usul ve esaslara göre, yönergede hüküm bulunmayan hallerde ise “Sulama Birlikleri Denetim Rehberi” ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi tarafından yayımlanmış düzenlemelere göre yapılır.

(b) Birlik Başkanlığı, denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, denetim ekibi başkanı ve/veya denetleyen tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve denetimin gerektirdiği diğer kaynakları, doğrudan denetleyenin incelemesine sunmak, denetimin sağlıklı yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle sorumludur.

(c) Yapılacak denetim ile Birliğin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen işletme ve bakım esaslarına uygunluğu ve etkinliği izlenir, değerlendirilir, aksayan hususlar ve alınması gereken tedbirler tespit edilerek uygulanacak eylem planları ve yaptırımlar belirlenir.

(ç) Birlik Başkanı, denetim neticelerine göre yapılması gereken iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik olarak, denetleme raporunda öngörülen takvimleri ve tavsiyeleri de dikkate alarak, denetim raporunun Birliğe resmi olarak intikalinden en fazla 15 gün içerisinde, yıllık olarak bir eylem planı hazırlamak ve Bölge Müdürünün onayına sunmakla yükümlüdür.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü 3 gün içerisinde eylem planını onaylayabileceği gibi, yapılması gereken ilave eylemleri de ekleyerek Birlik Başkanına iade edebilir. Birlik Başkanı değişiklikleri düzenleyerek en fazla 3 gün içinde eylem planını Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayına tekrar sunar. Devlet Su İşleri Bölge Müdürünün onayını müteakip Birliğin “Denetim Neticelerine göre İyileştirme ve Geliştirme Eylem Planı” yürürlüğe girer. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü eylem planı süreci içindeki uygulamaları sürekli kontrol altında tutarak, izler ve değerlendirir. Birlik Başkanı yapılan denetimi izleyen yılın ekim ayı sonuna kadar Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne eylem planında yer alan tedbirlere ilişkin gerçekleşme bilgilerini ve belgelerini gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.

(d) Birlik Başkanı denetleme öncesinde, esnasında ve sonrasındaki süreçte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen karar destek ve bilgi sisteminde, talimat, yönerge ve rehberlere uygun olarak gerekli verileri, bilgi ve belgeleri düzenlemek ve kayıtları yapmakla yükümlüdür.

(2) Birlikler mali yönden ayrıca yılda bir defa Maliye Bakanlığının denetimine tabidir. Bu denetimler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği, gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa gönderilir.

(a) Yapılan denetim sonucunda birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesi hükümleri uygulanır.

(b) 7139 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde birlikler önceki dönemlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak mali yönden Maliye Bakanlığının denetimine tabi tutulur ve bu denetim sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği Bakanlığa gönderilir. Birliğin zarara uğratıldığının tespit edilmesi halinde feshedilmiş organlarda görev alanlardan sorumluluğu bulunanlar hakkında Bakanlıkça gerekli işlem tesis edilir.

(3) Birlikler, Sayıştay tarafından doğrudan denetlenebilir.

(4) Birliğin devraldığı sulama tesisi ve bütünleyici parçaları Devlet malı olup, bunlara zarar verenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu malına zarar verme ile ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Birlik Hizmetlerinden Faydalanma

Madde 30- (1) Birlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen görev alanı içindeki su kullanıcılarının Sulama Tesisinden Faydalanma Sözleşmesini imzalamaları ve birliğe üye olmaları zorunludur.

(2) Birlik görev alanı dışındaki (şebeke dışı) su kullanıcıları ise bu statünün 6'ncı maddesindeki şartların sağlanması durumunda yıllık su kullanım sözleşmesi imzalayarak birlik hizmetlerinden faydalanabilirler.  Bu durumdaki su kullanıcıları birlik üyesi olmasalar dahi, sulama işletme faaliyetlerine ilişkin olarak birlik başkanlığı tarafından alınan kararlara diğer birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek zorundadır.

(3)  Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarından, suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katı ücret alınır.

Rehberlerin Düzenlenmesi

Madde 31- (1) Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde ana statüdeki konulara ilişkin uygulamaları çıkaracağı rehberlerle düzenleyebilir.

Ceza Uygulaması

Madde 32- (1) Başkan tarafından;

a) Hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar; tekrarı halinde her defasında ayrı ayrı olmak üzere dört katına kadar,

b) Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, suladığı her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar,

c) Birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına, izinsiz olarak suladıkları her dekar arazi başına su kullanım hizmet bedelinin iki katına kadar,

idari para cezası verilir.

(2) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde birliğe ödenir.

 

 

 

Ana Statü Değişikliği

Madde 33- Birlik ana statü değişikliği, ihtiyaç duyulması halinde Birlik Başkanının teklifi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürü’nün uygun görüşü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne teklifi, teklifin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve uygun görüşle Bakanlığa iletilmesini müteakip, Bakan’ın Onay’ı ile gerçekleşir.

Birliğin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Madde 34- (1) Birliğin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda, birlik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayı ile feshedilir.

(2) Birliğin tasfiyesi Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Olur’u ile sulama işletmeciliği alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış ve/veya sulama işletmeciliği alanında çalışmış ve en az lisans düzeyinde eğitim almış 1 kişi, mali konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış 1 kişi ve 1 başkan olmak üzere toplam 3 kişiden teşkil edilecek komisyon marifetiyle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülür ve en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır.

(3) 7139 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye işlemleri sonuçlandırılamamış birliklerin tasfiyesi de Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Olur’u ile sulama işletmeciliği alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış ve/veya sulama işletmeciliği alanında çalışmış ve en az lisans düzeyinde eğitim almış 1 kişi, mali konularda en az lisans düzeyinde eğitim almış 1 kişi ve 1 başkan olmak üzere toplam 3 kişiden teşkil edilecek komisyon marifetiyle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülür ve en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır.

(4) Tasfiye Komisyonu, birliğin alacak ve borçlarını tespit eder, alacaklarını tahsil ederek borçlarını öder.

(5) Sulama tesisini devreden kuruluş olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Teşkilatının birliğin borçları hakkında sorumluluğu yoktur.

(6) Tasfiye sürecinde, çalışanların ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün alacakları öncelikli olarak ödenir. Bu iki alacağın ödenmesinden sonra kalan kısım genel hükümlere göre sıralanarak ödenir.

(7) Tasfiye işlemleri tamamlandığında birliğin kalan her türlü ayni ve nakdi varlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün tasarrufunda olup, tesisin işletme ve bakım faaliyetlerinin yeniden devredileceği su kullanıcı teşkilata aktarılır veya işletme ve bakım faaliyetleri için doğrudan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanılır.

(8) Tasfiye komisyonunun tasfiye sonucunda birliğin mal varlığı ve alacaklarının borçlarını karşılamadığını tespit etmesi durumunda, 7139 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih tarihine kadar görev yapan ve gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan cezai ve mali olarak şahsen sorumlu tutulurlar. 7139 Sayılı “6172 Sayılı Kanunda değişiklik yapan Kanun yürürlüğe girmesinden sonraki başkanlar, tasfiye öncesindeki kendi dönemlerinde oluşan zarardan cezai ve mali olarak şahsen sorumlu tutulurlar. Sorumlu yönetim kurulları ve başkanlar ve en son başkan, tasfiye komisyonunun bu zararı bildirimini müteakip 1 ay içerisinde gerekli ödemeleri yapar.  İlgili taraflar tasfiye komisyonunca bildirimde bulunulan zarara karşı itirazlarını bildirimi müteakip 10 gün içerisinde yapmak zorundadır. Tasfiye komisyonu söz konusu itirazı 20 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve sonuçlandırır. Son kararın verilmesi ve itiraz sahibine tebliğini müteakip 10 gün içinde gerekli ödemelerin yapılmadığı durumda tasfiye komisyonunca genel hükümlere göre işlem tesis edilir.

(9) Birliğin feshedilmesi hallerinde, hizmetlerin aksamaması için, sulama faaliyetlerini Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü kendi imkânları ile yapar veya yıllara sâri olarak hizmet alımı yoluyla yaptırabilir.

(10) Tüzel kişiliği sona erdirilen sulama birlikleri tarafından işletilen sulama tesisleri hakkında 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

(11) Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri; sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir. Birleşmeye dâhil edilen sulama birliklerinden feshedilen birlik veya birliklerin tüzel kişiliği, Bakan onayı tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer. Birleşmenin onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde, bünyesinde birleştirme işlemi yapılan birliğin ana statüsünde bu birlik tarafından gerekli değişiklikler yapılarak Bakanlığa sunulur. Birleştirme öncesi birliğe üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, birleşmeden sonra da devam eder. Birliklerde görev yapanların, birleştirme öncesine ait mali ve cezai sorumlulukları devam eder.  Fesih işlemleri sonucu tüzel kişiliği sona eren birliklerin personeli, taşınır-taşınmaz mal varlığı, hakları, borç ve alacakları bünyesinde birleştirme işlemi gerçekleştirilen birliğe geçer.

Yürürlük

Madde 35- Bu Ana Statü hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Ana Statü hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

 

Nejat Osman ŞEN

    Birlik Başkanı